Fundacja
O nas
Regulamin
Statut
Sprawozdania
Prawa zwierząt
Okruchy Cierpienia
Linki
Adopcja
Adopcja
 Adopcja Wirtualna
Porady
Dobre Wieści
Pożegnania
zwierzęta
Galeria
Zagin�y - OG�OSZENIA
Identyfikacja
zwierzęta
Suki ma�e
Suki �rednie
Suki du�e
Psy ma�e
Psy �rednie
Psy du�e
Opu�ci�y schronisko
Aktualności
Aktualności
Komentarze
Nasze Interwencje
Newsletter
Stop Okrucieństwu
Rzeczywistość w polskich schroniskach
Pseudohodowle
(Nie)ludzkie bestialstwa
Z sali s�dowej - wydarzenia w kraju
Z sali s�dowej - sprawiedliwo�� po polsku
Petycje
Pomóż nam
 Podziękowania
Jak nam możesz Pomóżc
Przekaż nam  
 Podarunek z psim sercem
 Adoptuj Wirtualnie
 Wyślj naszą kartkę do Przyjaciół
Akcje, wydarzenia


STATUT FUNDACJI DLA RATOWANIA zwierząt BEZDOMNYCH "EMIR" (tekst jednolity)

 1. POSTANOWIENA OG�LNE

  � 1
  Fundacja pod nazw�; Fundacja dla Ratowania zwierząt Bezdomnych "EMIR" zwana dalej "Fundacj�", ustanowiona przez Krystyn� Sroczy�sk� zwan� dalej "Fundatorem" - aktem notarialnym sporz�dzonym przez Notariusza Jaros�awa Kawczy�skiego w Kancelarii Notarialnej w Milan�wku przy ulicy D�bowej 4 za numerem repetytorium A nr 5943/2002 z dnia 27.11.2020 r., dzia�a na podstawie przepis�w ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. tekst jedn. Dz. U. Nr 46,poz.203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.

  � 2
  Fundacja posiada osobowo�� prawn�.

  � 3
  Siedzib� fundacji jest Oddzia� ul. S�oneczna 4

  � 4
  W�a�ciwym ministrem ze wzgl�du na cele fundacji jest Minister Ochrony �rodowiska, Zasob�w Naturalnych i Le�nictwa

  � 5
  1. Terenem dzia�ania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Dla w�a�ciwego realizowania cel�w statutowych, Fundacja mo�e prowadzi� dzia�alno�� w kraju, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

  � 6
  1. Fundacja opiera swoja dzia�alno�� na pracy spo�ecznej.
  2. Pe�nienie jakichkolwiek funkcji w Fundacji nie mo�e by� p�atne.
  3. Fundacja mo�e tworzy� oddzia�y, zak�ady i filie, a tak�e przyst�powa� do innych fundacji, stowarzysze�, sp�ek i organizacji gospodarczych, je�li nie narusz to postanowie� niniejszego statutu.

  � 7
  1. Fundacja u�ywa piecz�ci z napisem: "Fundacja dla Ratowania zwierząt Bezdomnych "EMIR". 2. Fundacja mo�e u�ywa� piecz�ci z napisem: "Fundacja dla Ratowania zwierząt Bezdomnych "EMIR" wraz z zaznaczeniem siedziby, numeru rejestrowego fundacji, a tak�e ewentualnego znaku graficznego.

  � 8
  Fundacja mo�e ustanawia� odznaki, medale, dyplomy i tytu�y honorowe, nagrody i wyr�nienia i przyznawa� je osobom fizycznym i prawnym zas�u�onym dla fundacji.


 2. CELE I ZASADY DZIA�ANIA FUNDACJI

  � 9
  Fundacja zosta�a powo�ana w celu spo�ecznie u�ytecznym i realizuje swoje cele poprzez: Upowszechnianie w�r�d spo�ecze�stwa znajomo�ci zasad zawartych w �wiatowej Deklaracji Praw Zwierz�cia og�oszonej przez UNESCO w Pary�u w 1978 r, Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem, a w szczeg�lno�ci:


  Floveliss

  https://www.uia.archi/es/floveliss-opinion-sobre-el-gel-para-varices-aranas-vasculares-e-hinchazon-de-las-piernas/
  Koniec z żylakami
  � 10
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  2. utrzymywanie i prowadzenie hoteli dla bezdomnych zwierząt,
  3. utrzymywanie i prowadzenie dom�w tymczasowych - miejsc czasowego pobytu zwierząt bezdomnych,
  4. zmniejszanie populacji zwierząt poprzez sterylizacj� i kastracj�
  5. wsp�prac� ze schroniskami dla zwierząt Towarzystwem Opieki Nad zwierzętami i wszystkimi organizacjami zajmuj�cymi si� sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunkami bezdomnych zwierząt
  6. wsp�prac� z organami samorz�dowymi w zakresie ustaw dotycz�cych zwierząt
  7. wsp�prac� ze szko�ami i innymi plac�wkami o�wiatowymi
  8. pomoc przy organizowaniu schronisk i przytulisk dla zwierząt
  9. kontakty i wsp�prac� z zagranicznymi i mi�dzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu dzia�ania
  10. prowadzenie akcji propagandowych za po�rednictwem publikator�w, imprez oraz wydawnictw w�asnych
  11. organizowanie szkole� dla wolontariuszy
  12. podejmowanie dzia�a� zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt
  13. zajmowanie czynnej postawy wobec przejaw�w okrutnego traktowania zwierząt
  14. �wsp�dzia�anie z w�a�ciwymi organami pa�stwowymi w zakresie �cigania winnych okrucie�stwa wobec zwierząt
  15. wyst�powanie z inicjatyw� od odpowiednich w�adz pa�stwowych w sprawie wydawania przepis�w dotycz�cych ochrony i opieki nad zwierzętami
  16. popieranie prac naukowych z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony �rodowiska naturalnego

  � 11
  Dla osi�gni�cia swoich cel�w Fundacja mo�e wspiera� dzia�alno�� innych os�bprawnych, prowadz�cych dzia�alno�� zbie�n� z celami Fundacji.


 3. MAJATEK, DOCHODY I OGRANICZENIA W DYSPONOWANIU MAJ�TKIEM

  � 12
  Maj�tek Fundacji stanowi fundusz za�o�ycielski w kwocie pieni�nej 1000 z� ( jeden tysi�c z�otych) wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji.

  � 13
  Fundacja odpowiada za swoje zobowi�zania ca�ym swoim maj�tkiem.

  � 14
  Dochody Fundacji pochodz� z:
  � 15
  Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadk�w i zapis�w mog� by� u�yte na realizacj� wszystkich cel�w fundacji, je�eli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

  � 16
  W przypadku powo�ania Fundacji do dziedziczenia Prezes sk�ada o�wiadczenie o przyj�ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w�wczas, gdy w chwili z�o�enia tego o�wiadczenia jest oczywiste ,�e stan czynny maj�tku spadkowego znacznie przewy�sza d�ugi spadkowe.

  � 17
  1. Osoby fizyczne i prawne, kt�re dokonuj� na rzecz Fundacji darowizny, dotacji lub subwencji ( jednorazowej lub ��cznej) w wysoko�ci co najmniej 1.000 (jednego tysi�ca) z�otych lub - gdy s� to osoby zagraniczne - r�wnowarto�ci 1.000 (jednego tysi�ca) EURO uzyskuj� tytu� sponsora Fundacji, je�li wyra�a takie �yczenia.
  2. Tytu� sponsora Fundacji ma charakter osobisty.


  � 17 a
  1. Z maj�tku Fundacji nie mo�na udziela� po�yczek lub zabezpiecza� zobowi�za� jej cz�onk�w, darczy�c�w, sponsor�w, cz�onk�w organ�w lub pracownik�w oraz os�b, z kt�rymi pracownicy pozostaj� w zwi�zku ma��e�skim albo w stosunku pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa zwi�zani z tytu�u przysposobienia, opieki lub kurateli ,zwanych dalej "osobami bliskimi."
  2. Maj�tku Fundacji nie mo�na przekazywa� na rzecz jej cz�onk�w, darczy�c�w, sponsor�w, cz�onk�w organ�w lub pracownik�w oraz os�b bliskich na zasadach innych ni� w stosunku do os�b trzecich, w szczeg�lno�ci je�eli przekazania to nast�puje bezp�atnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Maj�tku Fundacji nie mo�na wykorzystywa� na rzecz cz�onk�w, darczy�c�w, sponsor�w, cz�onk�w organ�w lub pracownik�w oraz ich bliskich na zasadach innych ni� w stosunku do os�b trzecich, chyba, �e to wykorzystanie bezpo�rednio wynika z jej statutowego celu.
  4. Z maj�tku Fundacji nie mo�na finansowa� zakup�w na szczeg�lnych zasadach towar�w lub us�ug od podmiot�w, w kt�rych uczestnicz� jej cz�onkowie, darczy�cy, sponsorzy, cz�onkowie organ�w lub pracownicy oraz ich os�b bliskich.


 4. ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA

  � 18
  1. Zarz�d Fundacji sk�ada si� z jednego do trzech cz�onk�w.
  2. Fundator, pe�ni funkcje Prezesa Zarz�du.
  3. �Zarz�d kieruje dzia�alno�ci� Fundacji i reprezentuje j� na zewn�trz.

  � 19
  Prezes Zarz�du:
  1. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich program�w dzia�alno�ci Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatk�w Fundacji,
  2. kieruje bie��c� dzia�alno�ci� Fundacji oraz zarz�dza jej maj�tkiem,
  3. sporz�dza sprawozdania z dzia�alno�ci Fundacji,
  4. ponosi odpowiedzialno�� za realizacj� 1.cel�w statutowych Fundacji,
  5. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy i sk�ada o�wiadczenia o przyj�ciu spadku.


  � 20
  O�wiadczenie woli w imieniu Fundacji sk�ada jednoosobowo Prezes Zarz�du.

  � 20 a
  1. Nadz�r i kontrol� nad Fundacja sprawuje Rada.
  2. Rada jest organem samodzielnym i w swoich dzia�aniach niezale�nym od Prezesa Zarz�du.
  3. Cz�onkowie rady nie mog� ��czy� swoich funkcji z funkcj� Prezesa Zarz�du
  4. W sk�ad Rady wchodz� 3 osoby daj�ce r�kojmi� prawid�owego pe�nienia swoich funkcji, a w szczeg�lno�ci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest�pstwa umy�lne a tak�e nie pozostaj� z Prezesem Zarz�du w stosunku pokrewie�stwa, powinowactwa lub podleg�o�ci z tytu�u zatrudnienia.
  5. Cz�onkom Rady nie przys�uguje wynagrodzenie z tytu�u pe�nienia funkcji.
  6. O�wiadczenie woli Rada sk�ada w formie uchwa� zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w.


 5. �ZMIANA STATUTU

  � 21
  1. Zmiana statutu nie mo�e dotyczy� zmian celu Fundacji.
  2. Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Fundator.


 6. �POSTANOWIENIA KO�COWE

  � 22
  1. Fundacja mo�e dla osi�gni�cia swoich cel�w - po��czy� si� z inna fundacj�.
  2. Po��czenie nie mo�e nast�pi�, je�li w jego wyniku m�g�by si� zmieni� cel Fundacji.
  3. Decyzj� o po��czeniu podejmuje Fundator.


  � 23
  1. Fundacja ulega likwidacji je�eli zosta�y osi�gni�te cele, dla kt�rych zosta�a powo�ana lub wobec wyczerpania �rodk�w finansowych i maj�tku Fundacji.
  2. Decyzj� o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
  3. Maj�tek Fundacji, pozosta�y po jej likwidacji przekazany zostanie w cz�ciach r�wnych na rzecz : Fundacji prowadz�cej dzia�alno�� na rzecz ratowania zwierząt bezdomnych.

  � 24
  Fundacja sk�ada w�a�ciwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej dzia�alno�ci za rok ubieg�y.

  � 25
  Statut wchodzi w �ycie z dniem zarejestrowania przez S�d Rejestrowy.  Fundator: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �W�asnor�czny podpis Fundatora

  Krystyna Sroczy�ska