Fundacja
O nas
Regulamin
Statut
Sprawozdania
Prawa zwierząt
Okruchy Cierpienia
Linki
Adopcja
Adopcja
 Adopcja Wirtualna
Porady
Dobre Wieści
Pożegnania
zwierzęta
Galeria
Zagin�y - OG�OSZENIA
Identyfikacja
zwierzęta
Suki ma�e
Suki �rednie
Suki du�e
Psy ma�e
Psy �rednie
Psy du�e
Opu�ci�y schronisko
Aktualności
Aktualności
Komentarze
Nasze Interwencje
Newsletter
Stop Okrucieństwu
Rzeczywistość w polskich schroniskach
Pseudohodowle
(Nie)ludzkie bestialstwa
Z sali s�dowej - wydarzenia w kraju
Z sali s�dowej - sprawiedliwo�� po polsku
Petycje
Pomóż nam
 Podziękowania
Jak nam możesz Pomóżc
Przekaż nam  
 Podarunek z psim sercem
 Adoptuj Wirtualnie
 Wyślj naszą kartkę do Przyjaciół
Akcje, wydarzenia


REGULAMIN
Fundacji dla Ratowania zwierząt Bezdomnych �EMIR�

z siedzib� w miejscowo�ci Oddzia� ul. S�oneczna 4

Fundacja dla Ratowania zwierząt Bezdomnych �EMIR� ustanowiona przez fundatork� aktem notarialnym z dnia 27.11.2020 r. pod repetytorium A nr 5943/2002 z dnia 27.11.2020 r. dzia�a na podstawie przepis�w ustawy o fundacjach z dnia 6.04.2020 r. ; przepis�w ustawy o organizacjach po�ytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2020 r., zgodnie ze statutem ustanowionym dnia 27.11.2020 r. z p�n. zm. i na podstawie wpisu do KRS nr 0000148346 z dnia 20.01.2020 r. z p�n. zm.

mikobelle

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
 2. utrzymywanie i prowadzenie hoteli dla bezdomnych zwierząt
 3. utrzymywanie i prowadzenie dom�w tymczasowych - miejsc czasowego pobytu zwierząt bezdomnych
 4. sterylizacje , kastracje i chipowanie zwierząt, kt�re zosta�y przyj�te do fundacji
 5. leczenie chorych zwierząt rokuj�cych nadziej� na wyzdrowienie
 6. odrobaczanie, szczepienie p/ko chorobom wirusowym i p/ko w�ciekli�nie
 7. resocjalizacje, tak, aby oddawane do adopcji zwierz� zachowywa�o si� w spos�b przewidywalny w sytuacjach przewidywalnych i nie stanowi�o zagro�enia ani dla ludzi, ani dla innych zwierząt
 8. przeprowadzanie adopcji zwierząt ju� zdrowych i w pe�ni zresocjalizowanych, kastrowanych, zaszczepionych, odrobaczonych i zachipowanych
 9. usypianie w spos�b humanitarny zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.2020 r. z p�n. zm.
 10. wsp�prac� z lecznicami w zakresie obserwacji przez lekarza wet. w/w zwierząt, co do kt�rych istnieje informacja, �e pogryz�y cz�owieka
 11. wsp�prac� z klinikami i lecznicami weterynaryjnymi w zakresie bada� i diagnostyki oraz korzysta z konsultacji specjalist�w � lekarzy wet., gdy stan zwierz�cia tego wymaga.

Dla realizacji cel�w fundacja korzysta z pracy swoich inspektor�w � wolontariuszy i wolontariuszy ( ustawa o org. po�ytku publ. i wolontariacie) na terenie ca�ego kraju.

PRZYJ�CIA DO SCHRONISK, PRZYTULISK, DT

 1. Ka�de przyj�te zwierz� zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty, miejsca sk�d zosta�o od�owione/znalezione lub odebrane w trybie interwencji, oraz danych umo�liwiaj�cych identyfikacj�: p�ci, rasy, wielu, szaty oraz oznak szczeg�lnych ( je�li takie wyst�puj�)
 2. Ka�de zwierz� zostaje poddane ogl�dzinom wst�pnym przez osob� upowa�nion�;
 3. Sprawdzeniu poddaje si� tak�e , czy zwierz� nie posiada chipa lub innych oznacze� umo�liwiaj�cych dotarcie do w�a�ciciela;
 4. W przypadku, gdy ze wzgl�du na stan zdrowia zwierz�cia konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska � zwierz� zostaje przewiezione do jednej z klinik, z kt�ra fundacja ma podpisana stosowna umow�.

OPIEKA

 1. Prace piel�gnacyjne i opiek� nad zwierzętami sprawuj� osoby o wysokim stopniu wra�liwo�ci, maj�ce wieloletnie do�wiadczenie i odpowiedni� wiedz�; osoby te przed podj�ciem pracy ze zwierzętami przechodz� szkolenie.
 2. W czasie ca�ego pobytu zwierz� pozostaje pod sta�� opiek� lekarsko-weterynaryjn� i w razie potrzeby ma zapewnione niezb�dne leki oraz zabiegi.
 3. W zakresie tej opieki jest realizowany obligatoryjny program walki z paso�ytami wewn�trznymi i zewn�trznymi oraz program pe�nych szczepie� ochronnych.
 4. zwierzęta s� poddawane kastracji; z wyj�tkiem tych, co do kt�rych istniej� przeciwwskazania lekarskie, oraz szczeni�t.
 5. zwierzęta s� chipowane i umieszczane w naszej bazie oraz na stronie internetowej fundacji i bazie chip�w SAVE ANIMAL.

W zakresie poszukiwania w�a�cicieli zwierząt fundacja wsp�pracuje z wieloma organizacjami i korzysta z istniej�cych baz danych.Oildermis

https://www.uia.archi/lt/oilidermis-nuomone-apie-odos-prieziuros-alieju/
Olejek do cery wra�liwej
EUTANAZJA
(zgodnie z art.33 ustawy o ochronie zwierząt z dn.21.08.2020 z p�n.zm.)

 1. Ka�dorazowo decyzj� o eutanazji podejmuje lekarz wet. po uprzednim stwierdzeniu stanu zwierz�cia.
 2. Eutanazji dokonuje osobi�cie lekarz wet. zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami etyki lekarskiej, oraz sporz�dza stosowny protok�.
 3. Eutanazji podlegaj�: Zw�oki zwierząt s� odbierane i utylizowane przez specjalistyczn� firm�.

ADOPCJE
Osobom odwiedzaj�cym nie wolno :

Za dzieci odwiedzaj�ce schronisko pe�n� odpowiedzialno�� ponosz� ich opiekunowie; dzieci musza znajdowa� si� pod sta�� kontrol� os�b z kt�rymi przysz�y;

 1. Wszystkie psy s� odrobaczone, zaszczepione i maj� ksi��eczki zdrowia.
 2. Oddawane do adopcji s� tylko zwierzęta w pe�ni zresocjalizowane.
 3. Suki s� po sterylizacji.
 4. Fundacja gwarantuje dobry stan zdrowia ka�dego zwierz�cia oddawanego do adopcji.
 5. Fundacja nie bierze odpowiedzialno�ci za ukryte stany chorobowe, kt�re mog� ujawni� si� w p�niejszym czasie.
 6. W przypadku adoptowania psa niewykastrowanego ( szczeni�), adoptuj�cy ma obowi�zek kastracji/sterylizacji zwierz�cia w terminie ustalonym z Fundacj�. W przypadku naruszenia tego punktu zwierz� mo�e by� przez Fundacj� odebrane.
  ROZMNA�ANIE zwierząt Z NASZEJ FUNDACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE!!!
 7. Psy ogl�da� mo�na po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu przyjazdu.
 8. Adoptowa� zwierz� mo�e tylko osoba pe�noletnia po odbyciu wst�pnej rozmowy kwalifikacyjnej i podpisaniu aktu adopcji.
 9. Nie wydaje si� ps�w, je�li maj� by� trzymane na uwi�zi.
 10. Nie wydaje si� zwierząt osobom odmawiaj�cym okazania dokumentu to�samo�ci.
 11. Nie wydaje si� zwierząt osobom nie posiadaj�cym sta�ego �r�d�a utrzymania i miejsca zamieszkania.
 12. Nie wydaje si� zwierząt osobom, co do kt�rych istnieje uzasadnione podejrzenie handlu zwierzętami.
 13. Nie wydaje si� zwierząt osobom skazanym za �amanie ustawy o ochronie zwierząt.
 14. Zgodnie z Ustaw� "o ochronie zwierząt" Fundacja zastrzega sobie prawo kontroli warunk�w w jakich przebywa adoptowane zwierz� oraz reagowania w przypadku naruszenia postanowie� aktu adopcji, do odebrania zwierz�cia w��cznie.
 15. Przy adopcji oczekujemy dobrowolnego datku na ratowanie innych zwierząt bezdomnych, poniewa� wszystkie wydatki zawi�zane z ratowaniem, leczeniem, szczepieniem i kastrowaniem/sterylizacj� ps�w s� pokrywane z funduszy zebranych przez Fundacj�.
  B�dziemy wdzi�czni za z�o�enie darowizny na miar� mo�liwo�ci adoptuj�cego
 16. Adoptowane zwierz� mo�e zosta� zwr�cone do Fundacji w przypadku wyst�pienia wa�nych przyczyn losowych uniemo�liwiaj�cych dalsze przebywanie u adoptuj�cego .
 17. W przypadku ci�kiej choroby psa nale�y poinformowa� i niej Fundacj�. Psa nie wolno u�pi� (chyba �e w przypadku nag�ym) bez porozumienia si� z Fundacj�.
 18. Adoptuj�cy nie ma prawa przekaza� zwierz�cia bez porozumienia si� z Fundacj�.

Przed odwiedzeniem fundacji prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny ze wzgl�du na mo�liwo�� wyjazd�w interwencyjnych. Regulamin znajduje si� w biurze Fundacji, w biurach oddzia��w, zamieszczony jest na stronie internetowej fundacji i jest dost�pny na ka�de ��danie.
Niniejszy regulamin obowi�zuje od dnia podpisania.


Prezes Zarz�du Fundacji
/Krystyna Sroczy�ska/

Oddzia�, 1.01.2020 r.