Do��cz do nas na 


o tre�ci
AP.EMIRPSY na nr. 73068 (koszt SMSa to 3,69PLN brutto) lub 79068(koszt 11,07PLN brutto);
AP.EMIR20 na nr 91958 o tre�ci: (koszt 23,37PLN brutto);
AP.EMIR30 na nr 92558 (koszt 30,75PLN brutto);
Otrzymasz kod dost�pu do logo Fundacji EMIR http://fundacja-emir.pl. Us�uga SMS dost�pna w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi
    

Walczymy z okrucie�stwem
    w schroniskach
- kliknij    


APEL DO MIESZKA�C�W SIEDLEC I OKOLIC

W grudniu, na przestrzeni kilkunastu dni, dosz�o do zagini�cia 6 domowych, zadbanych�psiak�w. W�r�d nich�by� be�owy spaniel, wyro�ni�ty york i�4 kundelki. Sprawa jest o tyle dziwna, �e��wszystkie by�y mieszka�cami dzielnicy Nowe Siedlce. Ponadto zaobserwowano, �e� w nocy przed zagini�ciem dziwnie si� zachowywa�y. By�y nadmiernie pobudzone, wy�y.Jeden z ps�w wr�ci� do domu nast�pnego dnia, ze �rutem w g�owie.Jednak po kilku dniach znik� ponownie i jak dot�d si� nie pojawi�.�Inny zosta� cudem odnaleziony 20 km od Siedlec. By� bardzo os�abiony i obola�y. Podejrzewa si�, �e jest to celowe dzia�anie kogo�, kto usi�uje pozby� si� ps�w z s�siedztwa. Obecnie trwaj� intensywne ich poszukiwania� przez w�a�cicieli. Ponadto zosta�y skradzione�z posesji�inne dwa rasowe psy w Nowym Opolu.
Wa�na jest ka�da informacja, kt�ra by�aby pomocna w odnalezieniu zaginionych zwierzak�w, a tak�e w �uj�ciu sprawcy. Tel.

knee active plusProsimy te� o�zwr�cenie szczeg�lnej uwagi na swoich pupili. Nie nale�y ich pozostawia� bez nadzoru,�a tak�e pami�ta� o dok�adnym zamykaniu bram i furtek przy posesjach. Niezwykle wa�ne jest zaczipowanie psa - w Siedlcach obowi�zkowe.
Nasza Fundacja utrzymuje si� wy��cznie z dar�w prywatnych - nie mamy �adnych dotacji ani nie jeste�my finansowani przez samorz�dy terytorialne.
Jeste�my wdzi�czni za wszelkie wsparcie - dzia�alno�� nasz� mo�emy prowadzi� tylko dzi�ki ofiarno�ci naszych darczy�c�w.


Bank �l�ski O/Grodzisk Maz.
88 1050 1924 1000 0022 6878 6056


Znak akceptacji
Wszystkim Darczy�com
SERDECZNIE DZI�KUJEMY
za okazane serce i pomoc finansow�, kt�ra umo�liwia nasze dzia�ania!!!

Prezes Zarz�du Fundacji
Krystyna Sroczy�ska


Znak akceptacji

Aktualne aukcje Fundacji na AllegroFundacja dla Ratowania zwierząt Bezdomnych "EMIR":
Zarz�d G��wny, prezes Krystyna Sroczy�ska tel. 601 300 726, zarzad@fundacja-emir.pl
Adopcje, tel. 601 300 726, zarzad@fundacja-emir.pl
Rzecznik prasowy, Katarzyna �liwa-�obacz tel. 609 036 046, prasa@fundacja-emir.pl
Prawnik, Dominika Sadowi�ska, tel. 785 066 066, prawnik@fundacja-emir.pl
Wolontariat, Iwona Lewi�ska, wolontariat@fundacja-emir.pl
Adopcje wirtualne adopcje-wirtualne@fundacja-emir.pl
Prenumerata newsletter subskrypcja@fundacja-emir.pl
Webmaster webmaster@fundacja-emir.pl

Oddzia�y i ko�a wolontariuszy na terenie Polski


Oddzia� Terenowy Jarocin:
tel. 785 088 088
jarocin@fundacja-emir.pl

Oddzia� Terenowy Krosno Odrza�skie:
tel. 785 055 055
krosno@fundacja-emir.pl
Ko�o Bra�sk

Ko�o Gorzyce

Ko�o Katowice

Ko�o �owicz

Ko�o Siedlce

Ko�o S�upsk

Ko�o Wa�brzych

Warszawa
Pi�� palc�w b�dzie Ci� chroni�:
pierwszy to s�o�ce,
drugi to ksi�yc,
trzeci - gwiazda polarna za chmurami,
czwarty - nadzieja,
a pi�ty - wiara
od z�ego ochroni Ci� d�o� ca�a

*jeste�my ich g�osem, ich wo�aniem o godne traktowanie, o mi�o�� i spokojne miejsce na Ziemi*


Organizacje, z kt�rymi wsp�pracujemy i kt�re nas wspieraj�:Copyright © 2004-2011 by Fundacja Dla Ratowania zwierząt Bezdomnych EMIR
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych na tej stronie
tekst�w oraz zdj�� nie jest dozwolone