Wzór umowy adopcyjnej

UMOWA ADOPCYJNA
Fundacji Dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR
,
Oddział, ul. Słoneczna 4, 96 321 Żabia Wola
KRS: 0000148346

Oddział terenowy / Koło w .................................... tel ..........


Zawarta w dniu ...................................................... w .......................................................... pomiędzy:

Imię ...........................................................Nazwisko .................................................................................

Adres ......................................................................................................................................................

Tel ............................................................ Nr i seria dowodu osobistego .........................................................
zwanym(ą) dalej w umowie Adoptującym a

........................................................................................................................ - Inspektorem Fundacji EMIR

zwana dalej w umowie Oddającym do adopcji

§ 1

Oddający do adopcji oddaje Adoptującemu psa:

rasa ................................................ płeć ................................................

wiek ................................................ imię ................................................

cechy charakterystyczne .............................................. nr identyfikacyjny (chip) .........................................

§ 2

Adoptujący zabierając psa opisanego w par.1 do adopcji zobowiązuje się:
 1. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymać w granicach swojej posesji, nie wypuszczając swobodnie na tereny otwarte bez dozoru.
 2. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu.
 3. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranną opiekę medyczno-weterynaryjną, a w szczególności obowiązkowe szczepienia ochronne.
 4. Nie trzymać psa na łańcuchu.
 5. Traktować adoptowane zwierzę z należnym istocie żywej, szacunkiem.
 6. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym eksperymentom.
 7. Nie rozmnażać.
 8. Poddać sukę zabiegowi sterylizacji, a psa kastracji, maksymalnie do 8 tygodni od momentu adopcji, pod rygorem odebrania zwierzęcia, chyba, że wystąpią nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie zabiegu, lub zwierzę jest za młode na wykonanie tego zabiegu. W przypadku niemożności przeprowadzenia zabiegu w powyższym terminie, należy skontaktować sie z Oddającym lub z Fundacją EMIR w celu ustalenia nowego terminu zabiegu.
 9. Nie odsprzedawać ani też nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia w charakterze prezentu lub towaru wymiennego osobom trzecim. Nie usypiać bez porozumienia z Oddającym lub Fundacją EMIR, chyba, że w nagłych wypadkach z zalecenia lekarza weterynarii.
 10. Zawiadomić Oddającego do adopcji lub Fundację EMIR w przypadku, gdyby adoptujący nie mógł lub nie chciał pełnić dalszej opieki nad adoptowanym zwierzęciem.
 11. Informować Oddającego do adopcji lub Fundację EMIR o zmianie miejsca pobytu zwierzęcia z podaniem jego adresu.
 12. W ciągu 48 godzin od ewentualnego zaginięcia lub śmierci zwierzęcia poinformować o tym Oddającego do adopcji lub Fundację EMIR.

§ 3

 1. Oddający do adopcji zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia i zabrania go w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków czy złego traktowania.
 2. Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna - sprzedaży.

Oświadczenie Adoptującego:
 1. Oświadczam, że jestem świadomy(a) tego, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.2020r. (Dz.U. 1997 nr 111 poz.724).
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.2020r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).
............................................................
miejscowość, data

............................................................
podpis Oddającego do adopcji
............................................................
miejscowość, data

............................................................
podpis Adoptującego